Munkavédelmi szaktevékenységnek minősített feladatok, folyamatos munkavédelmi szaktevékenység


Ingyenes tanácsadásért keressen fel bizalommal!
Varga Gábor
0620 330 7080
orszagosmunkavedelem@gmail.com


Az alábbi oldalon azt találja meg, hogy milyen feltételek mellett kell az Ön cégénél munkavédelmi szakembert alkalmazni. Minden ezzel kapcsolatos információ a táblázat alatt.
A táblázatban kikeresheti azt, hogy az Ön cége melyik veszélyességi osztályba tartozik.

Az 1993. évi XCII. törvény a munkavédelemről:
57.§

(1) "A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani".

(2) "Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás − ideértve a 8. §−ban előírtak végrehajtását is − az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható. E foglalkoztatás − függetlenül a formájától − nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól".

(3) "Az előző bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen
a) a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése [21. § (3) bekezdés];
b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [23. § (1) bekezdés];
c) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében [23. § (2) bekezdés];
d) közreműködés mentési terv készítésében [45. § (1) bekezdés];
e) a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [54. § (1) bekezdésének g) pontja];
f) közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [54. § (2) bekezdés], a munkavédelmi oktatásban (55. §);
g) az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása (56. §);
h) a munkabalesetek kivizsgálása (64. §);
i) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés".

8. §

"Jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet. A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi − a bányászat területén bányászati −, a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat pedig munkaegészségügyi [foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), munkahigiéne, közegészségtan−járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan] szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti".

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról:
4.§

"Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei:
1.A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak az EU tagországok számára kötelezően alkalmazandó a NACE Rev. 2. (magyar nyelvű megfelelője, a gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere: TEÁOR 08) alapján.


Ágazati számjel Gazdasági tevékenység megnevezése
I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
02 Erdőgazdálkodás, kivéve: 02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
05 Szénbányászat
06 Kőolaj, földgázkitermelés
07 Fémtartalmú érc bányászata
08 Egyéb bányászat
09 Bányászati szolgáltatás
10.1 Húsfeldolgozás, −tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás,−tartósítás
16 Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása kivéve:
16.29 Egyéb fa−, parafatermék, fonottáru gyártása
17 Papaír, papírtermék gyártása
19 Kokszgyártás, kőolaj−feldolgozás
20 Vegyi anyag, termék gyártása
21 Gyógyszergyártás
22 Gumi−, műanyag termék gyártása
23 Nem fém ásványi termék gyártása
24 Fémalapanyag gyártás
25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver−, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
28 Gép, gépi berendezés gyártása, kivéve
28.23 irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
31 Bútorgyártás
35 Villamosenergia−, gáz−, gőzellátás, légkondicionálás
37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38 Hulladékkazdálkodás
39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
41.2 Lakó− és nem lakóépület építése
42 Egyéb építmény építése
43 Speciális szaképítés
49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás
50 Vízi szállítás
51 Légi szállítás
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
72.1 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszergyártás Kivéve: 10.1 Húsfeldolgozás, −tartósítás, húskészítmény gyártása
10.2 Halfeldolgozás, −tartósítás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyíártása
13 Textília gyártása
14 Ruházati termék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16.29 Egyéb fa−, parafatermék, fonottáru gyártása
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
25 Fémfeldolgozási termék gyártása
Kivéve: 25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
25.3 Gőzkazán gyártása
25.4 Fegyver−, lőszergyártás
25.5 Fémalakítás, porkohászat
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
27 Villamos berendezés gyértésa
28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
29 Közúti jármű gyártása
30 Egyéb jármű gyártása kivéve:
30.11 Hajógyártás
30.2 Vasúti, kötött pályás jármű gyártása
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
36 Víztermelés, −kezelés, −ellátás
41.10 Épületépítési projekt szervezése
45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, −alkatrész kereskedelme, javítása
58 Kiadói tevékenység
59 Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás
60 Műsaorösszeállítás, műsorszolgáltatás
61 Távközlés
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
75 Állat−egészségügyi ellátás
80 Biztonsági, nyomozói tevékenység
81 Építmény üzemeltetés, zöldterület−kezelés
85.23 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
86 Humán−egészségügyi ellátás
87 bentlakásos, nem korházi ápolás
95 Számítógép, személyi−, háztartási cikk javítása
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
45 Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása Kivéve: 45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás
45.4 Motorkerékpár, −alkatrész kereskedelme, javítása
46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
53 Postai, futárpostai tevékenység
55 Szálláshely−szolgáltatás
56 vendéglátás
62 Információ-technológiai szolgáltatás
63 Információ szolgáltatás
64 Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység
65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)
66 Egyéb őénzügyi tevékenység
68 Ingatlanügyek
69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
kivéve: 71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés
72.2 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73 Reklám, piackutatás
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77 Kölcsönzés, operatív lízing
78 Munkaerőpiaci szolgáltatás
79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
82 Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
85 Oktatás Kivéve:
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.5 Egyéb oktatás
88 Szociális ellátás brntlakás nélkül
90 Alkotó−, művészeti, szórakoztató tevékenység
91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92 Szerencsejáték, fogadás
93 Sport−, szórakoztató−, szabadidős tevékenység
94 Érdekképviselet
96 Egyéb személyi szolgáltatás
(kivéve: temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás)

2. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók − beleértve a munkaerő−kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is − állományi létszáma alapján kell csoportosítani:
a) 1−9 munkavállaló között;
b) 10−49 munkavállaló között;
c) 50−500 munkavállaló között;
d) 5011−000 munkavállaló között;
e) 1000 munkavállaló felett.

3. Az 1. és 2. pontban leírt szempontok alapján besorolt munkáltató − a 4−5. pontokban meghatározott eltérés figyelembevételével − legalább az alábbiakban meghatározott létszámú és munkavédelmi szakképesítésű személyt köteles, minimálisan az e pontban megállapított munkaidőtartamot kitöltő, munkavédelmi tevékenységre foglalkoztatni:
I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára,
I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,
I/d) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy−egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
II/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
II/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,
II/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,
III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára napi négy órára,
III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára napi négy órára,
III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

4. A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése (foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy − a szakképzettségi feltétel fennállása esetén − a természetes személy munkáltató is.

5. Az 1. és a 2. pont szerinti besorolásról és ez alapján a 3. pont szerinti foglalkoztatásról a munkáltató saját felelősséggel gondoskodik. Amennyiben a munkáltató az ágazati számjele szerinti tevékenység mellett más veszélyességi osztályba sorolásra alapot adó tevékenységet is folytat
ha ez utóbbi tevékenység magasabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 40%-át eléri, számjeléhez képest eggyel magasabb;
ha ez utóbbi tevékenység alacsonyabb veszélyességi osztályba tartozik és az e körben foglalkoztatottak száma az összlétszám 60%-át eléri, számjeléhez képest eggyel alacsonyabb veszélyességi osztályba kell a munkáltatót besorolni.
A 2. pontban megjelölt létszámkategória szerinti besorolás alapja minden esetben a munkáltató teljes állományi létszáma (akkor is, ha a létszám százalékos aránya miatt magasabb vagy alacsonyabb veszélyességi osztályba kell sorolni a fentiek szerint). Tanulókat, hallgatókat abban az arányban kell a munkavállalói létszámhoz számítani, amilyen arányt a gyakorlati képzésük képvisel a teljes oktatási idő tartamához képest.

6. A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítani a besorolás helyességét, az alapul vett adatok valódiságát továbbá a munkavédelmi szakember előírt óraszámban történő foglalkoztatását.

7. A munkáltató köteles a besorolását veszélyességi osztály vagy létszám kategória megváltozásakor módosítani és a besorolás megfelelősségét évenként felülvizsgálni, valamint mindezt írásban dokumentálni".Vissza a főoldalra