Munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelésIngyenes tanácsadás a munkavédelmi kockázatértékeléssel kapcsolatban. Keressen fel bizalommal!Cégünk szakértője a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésének. Az általunk készített munkavédelmi dokumentációk melybe beletartozik a munkavédelmi kockázatértékelés is, teljes jogszabályi megfelelősség szerint készülnek amiből az a tény következik, hogy minden esetben megfelelnek az éppen hatályos jogszabályoknak. A munkavédelmi kockázatértékelés kapcsán nem felülvizsgálatot végzünk (a törvényileg előírt határidő leteltét követően), hanem új kockázatértékelést készítünk, így a munkavédelem egyik alapdokumentuma mindig naprakész.

Varga Gábor VARALL Hungary Kft. 0620 330 70 80
orszagosmunkavedelem@gmail.com

A munkavédelem szaktevékenység egyik alapeleme a munkavédelmi kockázatértékelés. Ezért gondoltuk úgy, hogy a munkavédelmi kockázatértékelés egy külön aloldalt érdemel weblapunkon.

A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés fogalma:


Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.

Ebben a munkavédelmi dokumentumban azonosítani kell az adott vállalkozásban felmerülő összes lehetséges kockázatot, veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), a veszélyeztetettek körét, továbbá a veszély jellegét és annak mértékét. különös tekintettel
a vállalkozásnál alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására.

Érthetően fogalmazva a munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés nem más, mint egy alapos áttekintése annak, hogy a vállalkozásunkban, mi károsíthatja és veszélyeztetheti a munka hatókörében tartózkodókat és ezek ellen a káros hatások ellen hogyan védekezhetünk.

A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés ezért az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés alapja. Ha nem rendelkezünk ilyen dokumentummal, akkor nem tudjuk, hogy milyen mértékű, illetve milyen minőségű veszélyforrások vannak jelen vállalkozásunkban és ezek ellen hogyan védekezzünk, továbbá nem elhanyagolható tény az sem, hogy a munkavédelmi hatóság előszeretettel szab ki büntetéseket e deokumentáció hiányában.


A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés jogszabáyli háttere:


Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről:
54. §

(2) "A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról".

(3) "A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki".


A munkavédelmi kockázatértékelés készítése, felülvizsgálata:


A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés elkészítését a tevékenység megkezdése előtt el kell végezni, és alap esetben legalább 3 évente újat kell készíteni.
Soron kívüli munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés kell legalább következő esetekben:
A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősöl, ezért ezt csak munkavédelmi szakember készítheti el.
A munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésével kapcsolatban a felelősség a munkáltatót terheli, ezt az Mvt. 2. paragrafus 2. bekezdése egyértelműen kimondja:

"(2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani."

A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés tartalmi és formai követelményei:


A munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését nem kötik formai követelmények, de a munkavédelmi törvény előír bizonyos tartalmi elemeket, amelyeket a munkáltatónak dokumentálnia kell:
A munkavédelmi kockázatértékelés munkahelyi kockázatértékelés végső célja nem minden esetben az, hogy a felmerült kockázatokat teljesen megszüntessük, mivel erre gyakran nincs lehetőség, hanem az, hogy a kockázatokat egy elfogatható szint alá vigyük le. A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató 5 évig köteles megőrizni.

A munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés elkészítése munkavédelmi szaktevékenységnek (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) minősül, ezért csak munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy készítheti el, munkaegészségügy szakember bevonásával.

Cégünk szakértője a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésének. Az általunk készített munkavédelmi dokumentációk teljes jogszabályi megfelelősség szerint készülnek, így a munkavédelmi kockázatértékelés is mindig megfelel a hatályos jogszabályoknak.

Az általunk készített munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés fedlapja:

munkavédelmi kockázatértékelés


Az általunk készített munkavédelmi kockázatértékelés részei:

Nem jó, ha a munkavédelmi kockázatértékelés túl rövid, mert akkor valószínűleg nem tartalmazza a vállalkozásról a teljes információ halmazt, az összes kockázati tényezőt, magyarán szólva hiányos vagy felületes a tartalma. Az sem szerencsés, ha a munkavédelmi kockázatértékelés túl hosszú, mert akkor áttekinthetetlen, valószínűleg túl sok benne a felesleges leírás. Meg kell találni tartalmilag az optimális szintet.

A munkavédelmi kockázatértékelés,munkahelyi kockázatértékelés elemei:1.Veszélyek azonosítása

Ez a lépés az egész munkavédelmi kockázatértékelés, munkahelyi kockázatértékelés alapja.
Részletesen meg kell vizsgálni az adott vállalkozáson belüli összes munkafolyamatot, végzett technológiát, munkaeszközt, felhasznált anyagot, veszélyes anyagot/keveréket, vagyis gyakorlatilag mindent amivel a munkavállaló kapcsolatba kerülhet és veszélyforrás lehet.
Mindezek után meg kell határozni a fentiekből eredő összes felmerülő veszélyt amely a munkavállalókat és a hatókörben tartózkodókat fenyegethet.


2. Veszélyeztetettek azonosítása

Meg kell vizsgálni, hogy az azonosított veszélyek kiket érintenek. Pontosan meg kell állapítani, hogy kockázatonként hány fő a veszélyeztetett munkavállaló.
Természetesen a vizsgált vállalkozás által foglalkoztatott munkavállalók egyértelműen veszélyeztetettek.
Fontos nem elhanyagolni azokat a munkavállalókat, vagy inkább a munka hatókörében tartózkodókat akik nem tartoznak a vizsgált vállalkozás állományába, de valamilyen módon (pl. külsősként) a munkavégzésben részt vesznek. Például ilyenek lehetnek: Nem elhanyagolhatóak azok a személyek sem akiknek elvben nincs keresnivalójuk a munkvégzés hatókörében, de valahogy esetenként mégis odakerülnek. Ilyenek lehetnek például a munkavállalók családtagjai.

Gondot kell fordítani az úgynevezett sérülékeny munkavállalói csoportok jelenlétére, akik egyrészt veszély előidézői is lehetnek, másrészt a veszélyek fokozottan fenyegethetik őket.

Vissza a főoldalra